Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przytoczonego Rozporządzenia o ochronie danych,
informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor „Kolorowego Przedszkola” w Ostrołęce, ul. Poznańska 34/36, 07-409 Ostrołęka.
Dane kontaktowe administratora: kolorowaszkola@o2.pl, numer telefonu: 512 997 454.
Inspektorem ochrony danych Pani/Pana jest Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 16/23, numer telefonu 508 861 855, mail. malgorzata.szafranska@o2.pl

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie przepisów prawa, a także wyrażonych na piśmie przez Państwa zgód, w celach:

 • Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
 • Prowadzenia dziennika tradycyjnego papierowego zajęć lekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć na świetlicy, zajęć dodatkowych.
 • Prowadzenia badań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów.
 • Kontroli realizacji obowiązku szkolnego.
 • Prowadzenia nauczania indywidualnego.
 • Prowadzenia zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Działań dydaktycznych, opiekuńczych (np. rozliczenia za usługę wyżywienia uczniów), wychowawczych, rehabilitacyjnych.
 • Prowadzenia pomocy psychologicznej, pedagogicznej.
 • Prowadzenia opieki medycznej.
 • Wydawania świadectw, legitymacji, zaświadczeń, opinii pedagogicznych, oraz opracowanych przez terapeutów, fizjoterapeutów.
 • Kontaktów nauczyciel – rodzice – terapeuci – fizjoterapeuci.
 • Udziału w konkursach.
 • Organizacji wycieczek.
 • Ubezpieczenia.
 • Promocji szkoły.
 • Rekrutacji do szkoły na podstawie wniosku, kwestionariusza, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i Państwa dziecka będą: dyrektor, wicedyrektor, kierownik administracyjno-gospodarczy, nauczyciele, terapeuci, fizjoterapeuci, psycholog.

A także, uprawnione organy publiczne, oraz Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”
(jako organ prowadzący).

Dane osobowe Pani/Pana i dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w „Kolorowym Przedszkolu”.

Posiadają Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka, jest wymogiem ustawowym (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. 2017 poz. 59, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zrealizowanie celów, w jakich zbiera się dane osobowe.

Jeżeli będzie uważać Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub danych osobowych dziecka narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., mają Państwo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

-dyrektor-

Grażyna Ciszkowska