W przedszkolu rekrutacja trwa przez cały rok szkolny

Drodzy rodzice!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jeśli nasze idee oraz oferta edukacyjna są zgodne z Państwa oczekiwaniami, zapraszamy do zapisania dziecka do naszej placówki.

Oferta dla dzieci w wielu przedszkolnym (od 3 lat).

Możesz swoje dziecko zapisać do oddziału przedszkolnego już teraz, pamiętaj liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy:

 1. Skontaktować się z dyrekcją szkoły.
 2. Posiadać orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzające niepełnosprawność sprzężoną (niepełnosprawność ruchową, autyzm, Zespół Downa, Zespół Retta, niepełnosprawność intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia).
 3. Dostarczyć wypełnioną Kartę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – kartę należy pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Co oferujemy?

 • bezpłatny udział w zajęciach
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z rehabilitantem
 • muzykoterapię
 • zajęcia z psychologiem

Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci [§ 9 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)].

Rodzicu! Pamiętaj!

„Kolorowe przedszkole” powstało z myślą o dzieciach potrzebujących pomocy, jest w nim dostosowana łazienka, kontakty na odpowiedniej wysokości, umywali na odpowiedniej wysokości, korytarz wyposażony w barierki, pomoce dydaktyczne, specjalnie wydzielona jadalnia, świetlica, szatnia, podjazd. Jesteśmy małą placówką, w której wyjątkowo pewnie czuja się dzieci nieśmiałe i wrażliwe.

Rodzicu! Pamiętaj!

Przedszkole to nie tylko budynek, przede wszystkim to osoby przebywające w nim. Tworzące niezwykłą atmosferę

Rodzicu! Pamiętaj!

Zaleta małych grup:

 •  od 2 do 10,
 • zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze od 2 do 4,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Grupa to miejsce, gdzie dziecko uczy się jak żyć w społeczeństwie. Uczy się reguł, porozumienia z rówieśnikami, uczy się też, że ludzie są różni.

Rodzicu pomyśl o naszej placówce!

Jeśli dziecko potrzebuje specjalnej uwagi osoby dorosłej, jest nieśmiałe, mniej samodzielne, jeśli przebywało dotąd tylko z rodzicami, może mieć trudności z przystosowaniem się do przedszkola lub szkoły. Dzieci z zaburzeniami z kręgu zaburzeń autystycznych mogą odczuwać przerażenie w dużej grupie.

O przyjęciu dziecka do placówki rodzice zostają powiadomieni w  możliwie najszybszym czasie od złożenia stosownych dokumentów w  sekretariacie.

Jeśli będzie komplet dzieci – rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt telefoniczny bądź osobisty.

Serdecznie zapraszamy!